Premis Recercat

Nom del premiat Amics de la Seu Vella de Lleida
Modalitat El premi RECERCAT a una entitat Any 2019
Descripció Creada l'any 1972 per un grup d'amics als quals els preocupava l'estat llastimós en què es trobava la Seu Vella de Lleida, amb els objectius primordials de protecció, ajuda, defensa i promoció del monument i del seu entorn, així com de la seva històrica i projecció ciutadanes.
Com a primera tasca es va fixar la recaptació dels mitjans materials necessaris per a que la restauració arribés a ser un fet, posant el punt de mira en l'any 1978, el VII centenari de la consagració de la Seu Vella. Era urgent realitzar el tancament de la catedral per a protegir-la de les inclemències del temps i per controlar l'accés dels visitants, impedint-hi així robatoris i vandalisme.
Amb ben poc temps es va posar la restauració en marxa i en reconeixement a la tasca feta, es va atorgar a l’entitat la qualificació d'Entitat d'Utilitat Pública en Consell de Ministres de 21 de juny de 1974. També la Generalitat de Catalunya, en Ordre de 22 de novembre de 1982, li va donar el títol d'Entitat Col·laboradora del Patrimoni Cultural.
L'octubre de 1978 es va celebrar el VII centenari de la Seu Vella havent assolit gairebé tots aquells primers objectius. L'Associació, a l'ensems que treballava perquè anés avançant la restauració, desenvolupava una altra tasca no gens menys important, que era la de donar a conèixer als lleidatans en primer lloc i tot seguit arreu del territori, la importància històrica i artística d’aquest monument que, havent servit de caserna durant més de dos segles, restava gairebé desconegut. Es van emprar tots els mitjans a l'abast: publicacions, targetes postals, llibres, diapositives, visites organitzades, etc.
El 1981 es va traspassar la titularitat de la Seu Vella en la Generalitat de Catalunya. Aquest fet coincideix amb l’ampliació dels objectius de l'Associació, que depassa la iniciativa de vetllar pel monument i es compromet a la millora de l'entorn. A proposta de Juli Daura, es va començar a celebrar el dia de l'arbre a la primavera de l'any 1982 amb la plantació de 200 arbres al costat sud de la muralla de Sant Martí. Aquesta diada va tenir una continuació durant 3 anys més.
L'any 1983 es van començar a fer els primers passos per adquirir un orgue històric, procedent d'un monestir de monges bernades existent a Benavente, a la província de Zamora, per instal·lar-lo a la Seu Vella, tasca que va culminar el mes de juny de 1987 amb un concert d'inauguració.
L'any 1985 es va iniciar una nova etapa amb la investigació i recerca per recuperar les restes del rei Alfons el Benigne, que va culminar amb el seu trasllat i enterrament a la Seu Vella l'últim diumenge d'octubre de 1986. Amb aquest acte es va recobrar també la celebració del Dia de la Seu Vella, que se celebra cada any el darrer diumenge d'octubre en record de la commemoració de la consagració del temple el 31 d'octubre de 1278. Així com a l'etapa anterior la celebració tenia la finalitat de recaptar mitjans econòmics, en aquesta es va proposar recuperar la memòria de dades, personatges i fets que formen part de la història de la Seu Vella i per tant, de la història de Lleida i que, deixant de banda uns pocs estudiosos, romanien oblidats o desconeguts gairebé de tothom.
El 1998 va ser elegit nou president de l'Associació Joan Ramon González Pérez, amb el qual va començar una nova etapa marcada per l’edició d’una col·lecció de publicacions, la cada cop més estreta col·laboració amb el Patronat de la Seu Vella i les institucions que l'integren, la modificació dels estatuts que regeixen l'Associació i el canvi de domicili social. Aquell mateix any es va celebrar el 25è aniversari de l'Associació, amb exposicions de fotografies, conferències i la publicació d'un llibre que recull la tasca duta a terme per l'Associació durant la seva existència.
En aquesta nova etapa des de l'Associació s'ha buscat la implicació d'altres entitats lleidatanes, tant per col·laborar en les activitats de l’entitat com per a l’organització d’actes propis al voltant del monument. Cal citar la participació voluntària i desinteressada de la pràctica totalitat de les entitats culturals de la ciutat en la celebració del Dia de la Seu Vella de 2003, any en que es van commemorar els 800 anys de la col·locació de la primera pedra de la vella catedral.

 Recercat