S'obre el termini de dues línies de subvencions per al sector cultural

S'obre el termini de dues línies de subvencions per al sector cultural 19/05/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha comunicat que han estat publicades dues resolucions de subvencions promogudes de l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Aquestes resolucions es poden llegir al DOGC 8135, de 18 de maig de 2020.

En primer lloc, a la resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig, es fa constar l’aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques (persones físiques, empresàries o societats civils i mercantils) que es troben en algun dels supòsits especificats per les bases específiques. Tanmateix, també es contemplen les entitats sense ànim de lucre que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament o bé tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d'arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d'arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat.

L'import màxim de la subvenció s'estableix de la manera següent:

  • Per a les persones contractades per realitzar una actuació professional (espectacles o concerts), la part del caixet que havia de pagar la Generalitat i les diputacions i que havia de ser una subvenció en espècie a l'ens local programador.
  • Per a la resta de persones contractades i les entitats sense ànim de lucre, un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat.

Import de la pèrdua d'ingrés

Subvenció

Fins a 3.000 euros

80% de la pèrdua d'ingrés

Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros

70% de la pèrdua d'ingrés

Més de 10.000 euros

7.000 euros o el 60% de la pèrdua d'ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta de l'òrgan instructor, ha de resoldre la convocatòria en el termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la data en què es publiqui.

Accés al DOGC.

Tramiteu la sol·licitud de la subvenció

 

En segon lloc, a la resolució CLT/1030/2020, d’11 de maig, s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d'entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats culturals.

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta de l'òrgan instructor, ha de resoldre les sol·licituds en el termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de la seva presentació.

Accés al DOGC.

Tramiteu la sol·licitud de la subvenció


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.