Informe de l'activitat dels centres d'estudis 2018

Informe de l'activitat dels centres d'estudis 2018 21/11/2019

A partir de les dades recollides en aquest informe sobre l’activitat dels centres d’estudis locals i comarcals de les terres de parla catalana durant l’any 2018, arribem a la conclusió que aquesta activitat segueix en una dinàmica ascendent, tot i que amb un increment més lleuger respecte l’interval anterior, entre 2016 i 2017. D’aquesta manera, mentre que el nombre de centres d’estudis segueix augmentant, amb nou centres d’estudis més, aquest increment s’ha estancat respecte a l’any anterior, en què hi va haver tretze altes de centres d’estudis i quatre baixes. No obstant això, aquest augment lent però continuat fa que el nombre de centres d’estudis registrats des de l’any 2013 fins al 2019 s’hagi vist incrementat fins al 50%.

Aquest estancament també ens el trobem en el percentatge de centres d’estudis dels quals tenim notícia que han realitzat alguna activitat aquest 2018, que segueix sent del 60%. D’aquesta manera, és lògic que el número d’activitats recollides durant aquest 2018 també sigui similar al de l’any passat: 3.809, només un 1,65% més que al 2017. Malgrat aquest estancament, cal indicar que el que sí que ha augmentat ha estat l’assistència a aquestes activitats, amb un augment del 24,52% respecte de l’any passat, molt per sobre del 7,21% d’increment entre 2016 i 2017. Per tant, ens trobem davant d’un augment de la mitjana d’assistència a aquestes activitats, que ha passat dels 47 assistents l’any 2017 als 59 del 2018, tornant així a la tendència d’organitzar activitats amb més assistència que vèiem als anys anteriors.

Com en l’any anterior, també ha estat en l’àmbit de les convocatòries de premis i beques de recerca registrades en què s’ha registrat l’augment més significatiu, encara que d’una manera força més discreta respecte a l’any passat, tant pel nombre de convocatòries, amb un increment del 12,04% (respecte l’increment del 46,81% de 2017), com de la dotació econòmica de les mateixes, que també augmenta en menor mesura, un 6,78% (respecte l’augment del 34,35% de 2017). De fet, l’únic camp en el qual augmenten les dades és el de les activitats dels centres d’estudis, amb un increment de l’1,65%, mentre que les publicacions s’estanquen amb 268 elements referenciats, el mateix nombre que a l’any 2017. Per últim, l’àmbit en què sí que hi ha hagut un decrement de l’activitat ha estat el de les exposicions, que han disminuït un 6,78%.

Pel que fa als àmbits territorials, segueix sent el de Barcelona el que, amb diferència, mostra més activitat de centres d’estudis, tant en l’organització d’activitats i convocatòries de premis i beques de recerca com de publicacions. Aquesta preeminència es correspon, òbviament, amb què són les comarques de Barcelona l’àmbit territorial on se situa el tant per cent més elevat de centres d’estudis, un 35,07% del total.  No obstant això, les comarques de Tarragona tornen a passar per davant a les de Barcelona  pel que fa a l’organització d’exposicions, gràcies a l’activitat d’entitats com el Centre de Lectura de Reus, l’Institut d’Estudis Vallencs o el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP).

 

Trobareu l'informe complet al document adjunt a aquesta notícia i a l'enllaç https://www.irmu.org/irmu/centerstats.

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.