MISCEL·LÀNIA D'HOMENATGE AL DR. JOSEP M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ

MISCEL·LÀNIA D'HOMENATGE AL DR. JOSEP M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ 04/07/2007

El passat 5 de maig, durant la XII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona que es va dur a terme a Rabós d’Empordà, es va decidir realitzar una miscel•lània d’homenatge al Dr. Josep Maria Marquès i Planagumà. Les normes de col•laboració en aquesta miscel•lània són les següents: 1. Les persones que desitgin participar-hi ha de comunicar-ho al Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, 5, Girona, 17004; e/e: eiximenis@ddgi.cat; fax: 972 204889), abans del 31 d’octubre de 2007, indicar el títol del treball i presentar-ne una síntesi de 10 línies. 2. Es recomana que l’extensió dels treballs sigui d’entre 15 i 25 fulls DIN A4 (2.100 caràcters per pàgina, aprox.), mecanografiats a una sola cara, preferiblement amb Times New Roman de cos 12 i interlineat d’un espai i mig, incloent-hi notes, apèndixs documentals, il•lustracions... Tots els fulls han d’anar numerats correlativament. Els treballs més llargs de 25 fulls podran ser admesos i la Comissió Organitzadora ho considera convenient, però per a una millor edició de la publicació, es prega de cenyir-se a les normes i respectar l’extensió fixada. 3. Els originals s’han de presentar en format digital, en suport CD/DVD, acompanyats de dues còpies sobre paper. No s’admetran esborranys ni treballs pendents de darreres revisions. Tampoc no s’acceptaran treballs ja publicats o en curs d’edició en altres publicacions. Les llengües de publicació són el català i el castellà. També s’accepten treballs en francès, anglès, alemany i italià. 4. Al primer full hi ha de constar: a) el títol del treball en majúscules, b) el nom i cognom de l’autor o autors, c) l’adreça professional o privada de l’autor o autors, d) una síntesi de l’article, de 10 línies com a màxim i e) el nom de l’entitat o institució, si s’escau, on s’adscrigui l’autor. El text es pot estructurar en subcapítols, subapartats, notes, annexos i bibliografia amb els títols respectius convenientment subratllats. 5. Per a les citacions bibliogràfiques se seguiran els criteris establerts pel TERMCAT, Centre de Terminologia, consultables a: www.termcat.cat. 6. Els autors proporcionaran les fotografies, imatges i dibuixos que hagin d’aparèixer a l’article. Les imatges, que han de ser de bona qualitat, han d’aportar informació que enriqueixi el treball. La quantitat d’aquestes pot reduir proporcionalment el text. 7. Els autors cedeixen a la Diputació de Girona els drets de reproducció i comunicació pública per editar i difondre els seus treballs, tant per mitjà de l’edició impresa –en forma de llibre i/o separats- com a través de la xarxa Internet. Aquesta cessió ens permetrà la divulgació sense límit territorial i per temps il•limitat. Tots els treballs presentats seran considerats col•laboracions d’homenatge al Dr. Josep M. Marquès, motiu pel qual no seran remunerats. Els autors rebran, sense càrrec, 50 separates per article publicat i un exemplar del llibre. 8. Els originals es presentaran al Registre General del Patronat Francesc Eiximenis, Pujada de Sant Martí, 5, Girona, 17004. El termini de presentació serà fins al 30 de setembre de 2008. 9. La Comissió Organitzadora és l’òrgan competent per a la interpretació d’aquestes normes i per resoldre qualsevol dubte o incidència en el procés d’edició dels treballs. 10. El fet de participar en la Miscel•lània d’estudis en honor del Dr. Josep M. Marquès pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes normes. Més informació a: http://www.ddgi.cat/miscellaneamarques/

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.