Publicat el Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives

Publicat el Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives 08/05/2017

El passat 7 d’octubre de 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va celebrar a Manresa una jornada sobre Responsabilitats directives i assegurances de l’activitat associativa, amb l’objectiu de donar a conèixer la normativa en matèria d’obligacions de les juntes directives i d’assegurances de les entitats i de les activitats que desenvolupen. Arrel d’aquestes jornades, el Departament va encarregar a Arç Cooperativa, serveis integrals d’assegurances la confecció d’un Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives. L’objectiu del Mapa es facilitar als agents associatius que participen en l’organització d’activitats de caràcter cultural una eina de treball clara i elaborada des d’una perspectiva professional que permeti identificar els requisits i obligacions que emanen de la legislació vigent i orientar-los sobre les tipologies idònies d’assegurances per al desenvolupament de la seva activitat. Conscients de la varietat tipològica d’activitats i de perfils gerencials, també s’ha demanat a Arç Cooperativa que identifiqui assegurances que, tot i no ser obligatòries, puguin orientar i servir de suport als gestors associatius per a un desenvolupament responsable de l’activitat de les entitats i les seves juntes directives en casos de responsabilitat civil i accidents. El Mapa vol ser una eina útil i pràctica i amb aquesta finalitat els seus redactors han donat prioritat, des del rigor, a la simplicitat per sobre de l’exhaustivitat. L’autoria del treball correspon a Javier Gómez Abellana, soci d’Arç Cooperativa. Serveis integrals d’assegurances, i ha comptat amb la col·laboració d’Oriol Cendra, responsable de Comunicació Interna del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Us podeu descarregar aquesta eina a l’enllaç http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_MapaAssegurances.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.