Comptes Anuals

Els comptes anuals s’aproven per part del patronat dins els sis primers mesos de l’any següent de l’exercici a proposta de la direcció i amb la revisió prèvia del comitè de direcció. Els comptes inclouen el compte de pèrdues i guanys, el balanç i la memòria econòmica. Els comptes són sotmesos a una auditoria externa.

Documents