Legislació

L’Institut Ramon Muntaner es regeix per la legislació actual vigent a Catalunya i té present el marc de la Llei Española de Fundacions (actualment en revisió). Els actes de la fundació són inscrits al Registre públic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i poden ser consultats i certificats pel protectorat i per qualsevol persona o entitat, a fi de conèixer la seva situació econòmica, càrrecs directius, representants, apoderats i membres del patronat. La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenia com a primer objectiu refondre, sistematitzar, harmonitzar i actualitzar la legislació anterior en matèria d’associacions i fundacions. No obstant això, el temps transcorregut des de l’entrada en vigor del llibre tercer és suficient per a constatar un cert excés en la regulació dels requisits per a constituir fundacions, com també un excés d’intervencionisme en la regulació de l’organització i el funcionament d’aquestes entitats, que ha implicat, a vegades, un fre a la creació de noves fundacions. Així, la Llei 7/2012 incorpora les mesures de simplificació administrativa que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha estès l’aplicació d’aquestes mesures de simplificació a què obliga la directiva de serveis a tota l’actuació administrativa. Les modificacions s’orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions permetent compatibilitzar la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació sota determinades condicions, a flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determinades operacions del patronat substituint l’autorització per la declaració responsable i a possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec de secretari, entre altres mesures.