Balanç social

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. L'anàlisi que suposa el balanç social per a una organització suposa una oportunidat de millora


Documents