Història de l'Hospitalet. Una síntesi del passat com a eina de futur.

Autors Isabel Alarcón Hijano, Montserrat Cabré i Pairet, Joan Camós
Editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat Any 1997 Localització
ISBN/ISSN 84-7826-821-9 Preu Estat de publicació
Sumari
PRESENTACIÓ, per Celestino Corbacho, Alcalde.

PRESENTACIÓ, per Joan Francesc Marco, Tinent d'alcalde i ponent de l'Àrea d'Educació i Cultura.

INTRODUCCIÓ. PENSANT EN EL FUTUR, pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

EL MEDI FÍSIC, per Antoni Domínguez.
El medi natural.
La plana al.luvial i el delta del riu Llobregat.
Història geològica de la zona.
Característiques geomorfològiques i geològiques de l'Hospitalet.
El clima.

PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA, per Josep Maria Solias.
Neolític.
Període iberoromà.
La vegetació.
La fase ibèrica.
La fase romanorepublicana.
La distribució del poblament altimperial.
Distribució de poblament del moment posterior.

L'EDAT MITJANA, per Montserrat Cabré, Agustín Castellanos, Francesc Descarrega.
El territori de Provençana: paisatge i nuclis de poblament a l'Hospitalet de l'edat mitjana.
La parròquia de Provençana: la definició d'una organització social i econòmica als segles X i XI.
El creixement feudal. Els segles XII i XIII.
Crisi de creixement i diversificació de les activitats econòmiques. Els segles XIV i XV.
La reorganització del territori i de la comunitat als segles XIV i XV.

L'EDAT MODERNA, per Isabel Alarcón, Marta Planell, Conxi López, Carmen Rodríguez.
El primer nucli rural.
La demogradia.
Anàlisi econòmica.
La política municipal.
La societat i els seus conflictes.

L'EDAT CONTEMPORÀNIA.

EL SEGLE XIX, per Manuel Domínguez, Marcel Poblet.

El pas de poble a suburbi.
Anàlisi econòmica.
La societat hospitalenca al segle XIX.
Els fets polítics.
L'Hospitalet durant la Restauració.

EL SEGLE XX, per Joan Camós, Josep Ribas, Carles Santacana.

Població i territori (J. Camós).
L'evolució econòmica (C. Santacana).
Evolució política i social fins a 1939 (J. Camós).
La postguerra: el franquisme 1939-1951 (C. Santacana).
La dècada dels cinquanta (J. Ribas).
El moviment obrer i popular (1958-1973) (J: Ribas).
L'oposició política i ciutadana (1967-1977) (J. Ribas).
El sindicalisme i la transició (J. Ribas).
Activitat política i ciutadana a l'etapa democràtica (1977-1983) (J. Ribas).

EPÍLEG (1983-1990).

BIBLIOGRAFIA.

FONTS ARXIVÍSTIQUES.

ÍNDEX D'IL.LUSTRACIONS.

ÍNDEX DE TAULES, MAPES, CRÀFIQUES I PIRÀMIDES.


 Altres publicacions