XXII Jornades d'Estudis Històrics Locals (Abadies, cartoixes, convents i monestirs)

Autors AADD
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2004 Localització Palma
ISBN/ISSN 84-95876-06-X Preu 17,34 Estat de publicació
Sumari
Introducció. 5

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria. Cultura y saber: de los monjes a los frailes (s. XIII-XV). 11

1.- FONTS

NIETO CERDÀ, Maria Magdalena. El convent de la Mercè. 33

ALOMAR, Maria Magdalena. El convent de l'Olivar de Palma. 47

CORTÈS I FORTEZA, Santiago. Aproximació al catàleg de l'arxiu del monestir de Sant Bartomeu d'Inca. 57

BORDONOY, María José. Les Ordinacions del bisbe Rocamora (1649). Un reglament de convivència coventual. 69

PUIG ARGENTE, Cristina. Tres cartes de professió de clarisses de Palma: sor Maria Ignàsia Fuster, sor Francisca Despuig i sor Maria Lluïsa Rosselló. 99

SERRA CIFRE, Francesca M. El convent de Sant Francesc a través de les fonts. Segles XVIII i XIX. 117

2.- PATRIMONI CULTURAL

SEGUÍ TROBAT, Gabriel. Un evangelari medieval de la Cartoixa de Valldemosa. 133

ANDREU GALMÉS, Jaume. Pintura mural en el barroc mallorquí: el cas del convent de Sant Bernadí (Petra). 141

MENZEL SANSÓ, Cristina; ESTEVE VAQUER, Josep-Joaquim. L'aportació musical de l'escolania de Lluc en el segle XVIII. 161

CARBONELL, Maria; CARBONELL, Matí; GUARDIOLA, Margalida; TORRES, Francisca. Notes de treball en la conservació del patrimoni conventural. Covents de la Concepció i de Santa Elisabet, de Palma. 169

ROSER VIDAL, Guillem. La recuperació del claustre del convent de Sant Francesc de Paula de Campos. 181

BAUZÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepción. La desamortización religiosa y sus consecuencias en el patrimonio artístico: la Cartuja de Valldemosa como ejemplo. 193

3.- ASPECTES DEMOGRÀFICS, ECONÒMICS I SOCIALS

PUJADES MORA, Joana Maria. La població conventual a Mallorca entre el cens d'Aranda (1768) i la Desamortització de Mendizábal (1836). 207

BENITO I MONCLÚS, Pere. Crisi i reforma del règim econòmic intern de les comunitats monàstiques benedictines. Les Consuetudines de Sant Cugat del Vallès (circa 1223) com a model dins la província Tarraconense.

GORRIAS, A. M. El control de l'aigua de Ciutat pel monestir de Santa Maria de la Font de Déu. Segles XIII-XIX. 243

SEGURA I SALADO, Josep. Miramar entre la Real i Cartoixa. Els delmes de Deià i Lucalcari 287

MAYOL I LLOMPART, Antoni. Un cop d'ull a la Casa i l'Orde de l'Hospital a Pollença. Aproximació a la vida quotidiana (1370-1417). 317

PUIG ARGENTÉ, Cristina; GARCÍA PALACIOS, Ramón. Cuatro inventarios para el estudio de la Orden del Cister en Mallorca (1860-1797). 339

CRUZ PÉREZ, Esther. Notes per a l'estudi de les bases econòmiques del convent de Santa Clara als segles XV i XVI. 359

SAMPIETRO, Maria. Els quaderns de l'apotecaria d'un convent palmesà (1632-1654). 375

SERRA FIGUEROLA, Joana Maria; UGUET JULIÀ, Apol·lònia. Llibre de pitança (1731) del convent dominic de Lloret de Vostalegre. 385

SALAS VIVES, Pere. De la vida contemplativa al compromís social dels nous ordes religiosos. 391

GARCÍA PALACIOS, Ramón. Las fundaciones religiosas femeninas durante el pontificado del obispo Bernat Nadal i Crespí (1794-1818): las Hermanas de la Pureza (1809). 407

CRUZ PÉREZ, Esther; PUJADES MORA, Joana Maria. Bibliografia publicada a les Illes Balears entorn a les abadies, cartoixes, convents i monestirs. 427


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

 Altres publicacions