Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya

Autors Congost, Rosa (ed.)
Editorial AHRCG Any 2008 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-96742-91-8 Preu 20 € Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
CONGOST COLOMER, Rosa. Introducció. Més o menys informats, més o menys propietaris. Una mirada diferent a la història de les relacions socials. 11


PRIMERA PART. ABANS I DESPRÉS DE GUADALUPE.

TO FIGUERAS, Lluís. Posar al dia un capbreu: el control de les transaccions de terres del capítol de la Seu de Girona (Vall d’Aro, segles XIV-XV). 33

LLUCH BRAMON, Rosa. El dia a dia d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l’Almoina del Pa (segles XIV i XV). 81

CONGOST, Rosa; GIFRE, Pere; JOVER, Gabriel; LLUCH, Rosa. “Que mostrin els títols...”. Una relectura de les reivindicacions remences i de la sentència arbitral de Guadalupe. 113

COLLS COMAS, Josep. “Cap terra sense senyor”. Les denunciacions del comte d’Empúries a inicis de l’època moderna. 145

GIFRE RIBAS, Pere. Quins títols i on es guarden? Els arxius patrimonials, reflex de la dinàmica dels drets de propietat (segles XVI-XVIII). 171


SEGONA PART. ABANS I DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ LIBERAL

PELLICER VILALTA, Montserrat. “Para que nadie pueda alegar ignorancia”. Els usos de la informació en el procés de tancament de terres: els bans al segle XVIII. 211

VILLALÓN BARRAGÁN, Sebastià. Els problemes de la informació en una societat d’antic règim. Els notaris catalans davant la creació del registre d’hipoteques. 241

CONGOST COLOMER, Rosa. Ignorància o mala fe? El problemes de les signatures dels senyors directes catalans (segles XVIII-XIX). 275

CONGOST, Rosa; GIFRE, Pere. Els problemes derivats de la manca d’informació en la construcció de l’estat liberal. La temptació dels batlles de sac. 307

GARCÍA ORALLO, Ricard. El registre de la propietat i la informació: el miratge de la modernització institucional espanyola (Catalunya, 1861-1950). 341

Bibliografia. 371

  Monografies