La segona conjugació llatina: estudi etimològic i comparatiu sobre l'origen protoindoeuropeu de la f

Autors Vernet i Pons, Mariona
Editorial Institut d'Estudis Montjuïc Any 2008 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-477-1030-0 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Món Juïc Contacte
Sumari
Introducció. 1
Des del paradigma verbal pie. Fins al paradigma verbal llatí. 3
El sistema verbal pie. 3
Aspecte i Aktionsart. 3
Mode, veu i temps. 5
Desinències personals. 6
Els temes verbals primaris pie.:temes aspectuals atemàtics. 10
Temes de present. 11
Temes d’aorist. 15
Temes de perfet. 16
Els temes verbals primaris pie.:temes aspectuals temàtics. 17
Temes de present. 17
Temes d’aorist. 20
Els temes verbals primaris pie.: temes d’Aktionsart. 21
Problemàtica sobre la reconstrucció dels temes essius i fientius en pie. 23
Origen i desenvolupament del sistema verbal pie.: la teoria de Rix(1986)
El sistema verbal llatí analitzat des del punt de vista del sistema verbal pie. 36
Formes arcaiques conservades en llatí. 41
El tema de present. 46
La primera conjugació. 47
La segona conjugació. 50
La tercera conjugació (Tipus A). 51
La tercera(Tipus B) quarta conjugació. 54
EL tema de perfet. 57
El perfet en –u/-v. 59
El perfet reduplicat. 63
El perfet amb vocal llarga. 64
El perfet simple. 66
El perfet sigmàtic. 68
La segona conjugació. 73
Els verbs radicals atemàtics en *eh1 (Tipus *CCéh1) 73
Els causatius i intensius(Tipus *CoC-eie/o) 74
Els verbs primaris estatius amb *eh1 com a allargament del tema(Tipus *CCéh1-ie/o). 77
Estudi etimològic dels verbs de la segona conjugació llatina. 79
Verbs de la segona conjugació llatina. 81
Verbs conservats indirectament a través d’adjectius, participis, etc, 574
Conclusions. 581
Verbs provinents de temes radicals atemàtics pie. (tipus*cceh1-) .583
Verbs provinents d’un tema de present radical atemàtic pie. 583
Verbs provinents d’un tema aorist radical pie. 584
Verbs provinents d’uns temes verbals pie. 585
Verbs provinents d’un tema causatiu pie. 587
Verbs provinents d’un tema iteratiu pie. 588
Verbs essius. 588
Verbs essius d’origen pie. 588
Verbs essius pie. D’origen verbal. 589
Verbs essius provinents d’un tema pie. Popoiament essiu. 589
Verbs essius provinents d’un tema essiu pie, però que l’arrel verbal pie, té l’origen denominatiu. 591
Verbs essius provinents d’un tema estatiu pie. 592
Verbs essius provinents d’un tema fientiu pie. 592
Verbs essius provinents d’un tema de present pie. Amb sufix *t, *d o *dh. 593
Verbs essius pie provinents d’un adjectiu pie. 595
Verbs essiusd’origen llatí. 596
Verbs essius secundaris provinents d’un adjectiu llatí. 597
Verbs essius secundaris d’origen deverbal. 597
Verbs essius secundaris d’altres orígens. 598
Verbs provinents d’altres temes pie. 598
Doblets. 598
Segona conjugació i primera conjugació. 599
Segona conjugació i tercera conjugació. 600
Segona conjugació i quarta conjugació. 601
Verbs d’etimologia desconeguda. 602
Abreviatures i símbols. 603
Bibliografia. 609

  Monografies