Can Barraca. Una necròpolis d'incineració de fa 2.800 anys a Besalú (la Garrotxa)

Autors MARTÍN, Pau (coord.)
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Any 2006 Localització Besalú
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació Disponible
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Pròleg. 3

PRIMERA PART. INTRODUCCIÓ

1.1.- Presentació del jaciment
Localització. 7
Situació. 7
Objectius de l'actuació arqueològica. 8

1.2.- L'excavació arqueològica. Fases de treball
Delimitació del jaciment. 9
Excavació en extensió. 10
Microexcavació de les urnes. 11
Estudis específics i analítiques. 12
Accions de divulgació. 12

1.3.- Estratigrafia del jaciment. 13

SEGONA PART. EL REGISTRE ARQUEOLÒGIC

2.1.- Cronologia de la necròpolis. 17

2.2.- Reconstrucció de l'entorn vegetal i el clima. 18
Introducció. 18
Anàlisi palinològica. 18
Anàlisi antracològica. 27

2.3.- Les formes d'enterrament de can Barraca. 28
Enterraments en urna ceràmica simple. 28
Enterrament en fossa sense urna. 38
Enterraments en estructures complexes: els túmuls. 40

2.4.- Els individus enterrats. 47
La cremació dels cadàvers. 47
Les restes òssies humanes. 50

2.5.- Anàlisis dels elements mobles. 62
La ceràmica. 62
Els elements d'aixovar. 73
Altres elements: restes lítiques. 77

TERCERA PART. RELACIONS ENTRE ESTRUCTURES I INDIVIDUS

3.1.- Les característiques constructives de la necròpolis. 99

3.2.- Les persones enterrades a Can Barraca. 101

3.3.- Organització de l'espai funerari. 104

3.4.- Aproximació a l'estructura social. 109

QUARTA PART. CONTEXTUALITZACIÓ DEL JACIMENT

4.1.- Contextualització arqueològica. 113

4.2.- Marc històric i historiogràfic. 114

4.3.- La zona mitja del Fluvià als inicis del primer mil·leni AC. 117

Síntesi. 119

Bibliografia. 127

Índex. 139

  Monografies