Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política (1576-1962)

Autors AMENGUAL I BATLE, Josep
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2002 Localització Palma
ISBN/ISSN 84-95876-03-5 Preu 15,03 Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Pròleg. 11

I.- LA LLUITA CONTRA LA IGNORÀNCIA. 21
1.- El buit catequístic. 22
2.- Allò que s'havia de reformar. 23
3.- La resposta de Trento. 23
3.1.- La concepció legalista del cristianisme. 26
4.- Les respostes mallorquines als decrets del Concili de Trento. 27
4.1.- Les visites pastorals postridentines: les parròquies. 27
4.2.- Les relacions per a les visites ad limina, a partir de 1590. 28
4.3.- Els edictes generals. 29
5.- Nous actors de l'ensenyament catequístic: el sentit apostòlic i la gratuïtat. 29
5.1.- Les noves congregacions religioses, a partir de mitjan s. XVIII. 29
5.2.- Les associaicons laicals. 30
6.- El catecisme: instrument contra la ignorància. 32

II. LA LLENGUA DEL POBLE DINS ELS SÍNODES MALLORQUINS DELS SEGLES XVI-XVII. 41
1.- Breu notícia dels sínodes. 44
2.- Penetraciño de la llengua materna dins una cultura en llatí. 52
3.- "Lingua vulgaris", "lingua vernacula", a Trento i als sínodes. 57
4.- Les altres denominacions .62
5.- "Voce materna". "Patrio sermone". 62
6.- "Balearico eloquio". "Romans". 64
7.- "Lingua vulgaris Maioricensis". 64
8.- Algunes conclusions. 67
9.- Llista dels sínodes mallorquins. 68

III.- LES PRESCRIPCIONS MALLORQUINES SOBRE L'ENSENYAMENT DEL CATECISME. 77
1.- De la doctrina cristiana a les prescripcions escolars. 78
2.- Precarietat econòmica. Els municipis. 78
3.- Les doctrines com a text escolar. 82
4.- Diversos destinataris de l'ensenyament de la doctrina cristiana. 84
5.- Revisió del compliment de la normativa. 86
6.- Les celebracions sacramentals. Control de l'ensenyament de la doctrina. 87
6.1.- Primera comunió. 87
6.2.- Examen previ a les noces. 87
6.3.- La confessió pasqual. 89
6.4.- El bitllet de Pasqual. 92
6.5.- Les imprecacions. 102
6.6.- La reinterpretació de Bernanos. 105
6.7.- Els padrins de fonts i les comares. 109

IV. L'EDICIÓ DEL CATECISME EN CATALÀ A MALLORCA. REFLEX DE LA LLIBERTAT I DE LA DOMINACIÓ DEL POBLE. 125
0.- Antecedents medievals. 125
1.- Aplicacions del concili de Trento. 126
2.- Comencen les edicions populars. 130
2.1.- El catecisme del P. Diego de Ledesma S.I. 131
2.2.- Els catecisme d'Astete i Ripalda S.I. 138
2.3.- El catecisme de fra Pere Vives Ivars (1688-1743). 138
2.4.- Els jesuïtes, editors dels catecismes populars? 139
3.- El catecisme d'instrument pastoral és convertit en instrument polític per a la castellanització. 141
3.1.- La reial cèdula de 1768, contra la intenció i la lletra de Trento. 141
3.2.- El buit editorial dels catecismes populars al darrer quart del s. XVIII. 147
3.3.- La deserció dels erudits i la desescolarització del català. 149
4.- El catecisme diocesà de Mallorca, a partir del bisbe Bernat Nadal (1801). 150
5.- L'allau de les edicions castellanes importades i l'influx dels bisbes forasters. 152
6.- El conflicte entre el comte de Romanones i el bisbe Campins per raó del catecisme en català a Mallorca. 155
7.- El bisbe Miralles: contra la instrumentalització del catecisme i de la llengua. 158
7.1.- La tradició tridentina: la "lingua vulgaris" no és la "lengua nacional". 158
7.2.- Distinció entre la pastoral territorial en mallorquí, i la personal en castellà. 159
7.3.- La significativa història del Cerimonial de la Primera Comunió. 160
7.4.- La complexa política editorial de Miralles. 160
7.5.- El catecisme en mallorquí prohibit per la dictadura del General Franco. 163
8.- Les darreres edicions mallorquines del catecisme. 164
9.- El text unificat per a les diòcesis de l'Estat Espanyo. 165
10.- La situació dels darrers anys (1980). 165

V. SOBRE EL CONTINGUT DEL CATECISME. 187
1.- El catecisme de Ledesma base del catecisme mallorquí. 188
2.- L'esquema de les virtuts teologals i les bones obres. 188
3.- Caràcter medievalitzant dels catecismes del s. XVI. 191
3.1.- Permanència del programa del Concili de Tortosa (1429). 191
4.- Antropocentrisme. 192
5.- Una eclesiologia de contrareforma. 194
5.1.- Què hem de creure: fe. 196
5.2.- Què hem de demanar/pregar: esperança. 197
5.2.- De la caritat 197
5.4.- Què hem de fer: bones obres.
6.- L'absència de contingut i de llenguatge bíblics. 198
7.- Les oracions. 200

VI. MÈTODE DE L'ENSENYAMENT CATEQUÍSTIC. 209
1.- El diàleg i la "concertació". 210
2.- Les cobles. 211
2.1.- "Algunas cobles para cantar en la doctrina". 212
3.- Temptejos per a renovar el contingut. 213

VII. RELACIÓ DELS CATECISMES MALLORQUINS. 217
1.- Edicions en català. 218
2.- Edicions en castellà. 228
3.- Els catecismes de les altres illes. 240
3.1.- Menorca. 240
3.2.- Eivissa. 240
3.3.- L'Alguer. 242
4.- Catecismes manuscrits. 242

APÈNDIXS 243
1.- Estat del coneixement del número d'edicions mallorquines dels catecismes (2002). 243
1.1.- Edicions en català. 243
1.2.- Edicions en castellà. 243
2.- Episcopologi des del Concili de Trento a l'any 2000. 244

BIBLIOGRAFIA. 256
I.- Fonts. 256
1.- Manuscrits. 256
2. Concilis i sínodes en general. 257
3.- Sínodes mallorquins. 257
4.- Rituals mallorquins. 258
5.- Pastorals i altres documents episcopals de Mallorca. 258
6.- Catecismes mallorquins. 260
7.- Altres documents. 260
II.- Lliteratura secundària. 261


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies