Els remences. La senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV i XV

Autors Rosa Lluch Bramon
Editorial AHRCG / UdG Any 2005 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació A impremta
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Aquesta obra es planteja el funcionament real de la servitud medieval a la regió de Girona. Ofereix una visió detallada de com funcionava el sistema remença a finals de l’edat mitjana i què suposava la servitud en la vida dels remences. Per això, s’estudien tots els homenatges i els mals usos rebuts i aplicats per l'Almoina del Pa de la Seu de Girona al llarg dels segles XIV i XV. Una font inusualment completa de comptabilitat senyorial constitueix la base documental
d’aquest llibre, de manera que permet analitzar l’evolució de la servitud al llarg de més de cent cinquanta anys. S’analitzen també quines eren les limitacions que patien els remences a causa de la seva condició jurídica i s’estableix la data a partir de la qual la senyoria estudiada deixa d’exigir els mals usos als seus pagesos de condició servil.

  Monografies