Biografia ó explicació del arbre genealògich de la descendencia de casa Heras de Adri (1350-1850). R

Autors Miquel HERAS de PUIG / Estudi introd. de M BOSCH i L. FERRER
Editorial CCG Edicions – AHRCG - UdG Any 2000 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu 15,63 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Estudi introductori. Genealogia, família i patrimoni: els Heras d'Adri
I. La Biografia de ca n'Heras. El procés d'elaboració del llibre: feina d'hereu per a futurs hereus. Llibres de família versus genealogies en el segle XIX. La genealogia com a font per a l'estudi de la família.
II. L'evolució del patrimoni Heras: de pagesos a hisendats
III. Família i patrimoni. Un sistema hereditari en construcció. Lògica i contradiccions del sistema hereditari segons la Biografia.Pagament de dots i inversió en terres. Les estratègies per evitar la degradació social. Les sortides dels cabalers. L'esglèsia i els beneficis eclesiàstics. El mas, refugi dels cabalers en darrera instància. La sortida de les cabaleres. La conflictivitat familiar
IV. Epíleg: recuperar les genealogies

Biografía ó explicació del arbre geneològich de la descendencia de casa Heras de Adri (1350-1850) de Miquel Heras de Puig
Introducció. Série Primera. Noticia dels hereus que han administrat los bens de Casa Heras. Série Segona. Noticia de la familia ó brancas del arbre. Conclusio

  Monografies