L'Hort d'en Bach. Del segle II abans de Crist a l'any 2000

Autors Joan Llinàs, Carme Montalbán, Alons Ramírez i Marc Sureda
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Taller d'Hi Any 2000 Localització Sta. Coloma de F. : Maçanet de la Selva
ISBN/ISSN 84-921956-4-9 Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
PRESENTACIÓ, p. 7
SALUTACIÓ, p. 8
PRÒLEG, p. 9
PRIMERA PART: L'HORT D'EN BACH I EL SEU ENTORN, p. 11

Introducció, p. 11
Situació geogràfica, p. 16
Marc històric, p. 19
La investigació arqueològica, p. 22

SEGONA PART: LA VIL·LA ROMANA, p. 47

Fase I. Època romanorepublicana, p. 48
Fase II. Canvi d'era, p. 58
Fase III. Època altimperial, p. 60
Fase IV. Època severiana, p. 69
Materials de datació laxa, p. 81
La vil·la romana en el seu context, p. 88

TERCERA PART: L'EDIFICI BAIXIMPERIAL (FASE V), p. 100

Descripció, p. 100
Els materials arqueològics i la datació de l'edifici, p. 135
L'edifici i el seu entorn històric, p. 146

QUARTA PART: L'ÈPOCA MEDIEVAL I MODERNA, p. 149

L'alta edat mitjana (fase VI), p. 149
El palau, p. 155

BIBLIOGRAFIA, 169

EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies