La Selva: una comarca serena

Autors Oriol Mach i Hugo Capellà
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Consell Com Any 1998 Localització Sta. Coloma de Farners
ISBN/ISSN 84-8128078-X Preu 12,62 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
PRÒLEG. 7

PRESENTACIÓ. 11

I.- ESTAT DE LA COMARCA DE LA SELVA. 15

1.- EL MARC NATURAL. 15

1.1.- Climatologia i hidrografia. 15

1.2.- Orografia, litologia i vulcanisme. 27

1.3.- Biogeografia. 34

2.- EL MARC HUMÀ. 39

2.1.- Població en relació amb la de Catalunya. 39

2.2.- Població en relació amb la de la comarca. 42
2.2.1.- Evolució històrica de la població. 42
2.2.2.- Creixement del treball i de l'ocupació per municipi. 45
2.2.3.- Evolució i distribució de les migracions. 49

2.3.- Assentaments humans. 50
2.3.1.- Jerarquia urbana. 50
2.3.2.- Tipus d'hàbitat 52
2.3.3.- Estudi de les principals àrees urbanes. 53
2.3.4.- Àrees d'influència. 57

3.- EL MARC ECONÒMIC GENERAL

3.1.- L'economia de muntanya. 61
3.1.1.- Sector primari. 61
3.1.2.- Sector industrial i construcció. 64
3.1.3.- Sector terciari. 66

3.2.- L'economia de la costa. 67
3.2.1.- Sector primari. 67
3.2.2.- Sector secundari i construcció. 69
3.2.3.- Secotr terciari. 70

3.3.- L'economia del pla. 70
3.3.1.- Sector primari. 71
3.3.2.- Sector secundari i construcció. 73
3.3.3.- Sector terciari. 74

4.- EL MARC GENERAL DE LES INFRAESTRUCTURES I DELS EQUIPAMENTS

4.1.- Infraestructures. 76
4.1.1.- Infraestructures de transport. 76
4.1.2.- Infraestructures energètiques. 80

4.2.- Equipaments. 83
4.2.1.- Ensenyament. 83
4.2.2.- Sanitat 85
4.2.3.- Seguretat. 86
4.2.4.- Serveis socioculturals. 87
4.2.5.- Transports col·lectius, 89
4.2.6.- Medi ambient. 90
4.2.7.- Manteniment i salubritat pública. 90

II.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ COMARCAL

5.- EL MOSAIC SELVATÀ. 93

5.1.- Distribució de la propietat. 93

5.2.- El punt d'unió: les aigües termals. 94

6.- HISTÒRIA DE LES DELIMITACIONS. 97

6.1.- La comarca de la Selva com a terra salvatge o com a terra de ningú? 103
6.1.1- El topònim. 103
6.1.2- El concepte de frontera. 103
6.1.3.- La flexibilitat d'una àrea fronterera o de transició. 05

6.2.- Polítiques d'ordenació. 105
6.2.1.- Polítiques territorials. 106
6.2.2.- Polítiques sectorials. 114

7.- L'ÀREA DE MUNTANYA

7.1.- Desertificació de la població. 114

7.2.- Perspectives de les explotacions forestals. 115

7.3.- Gestió d'espais naturals. 118

7.4.- Patrimoni històric. 121

7.5.- Eix transversal. 122

8.- L'ÀREA DE LA COSTA.

8.1.- "Tres turismes". 123
8.1.1.- El turisme a Lloret de Mar. 124
8.1.2.- El turisme a Tossa de Mar. 126
8.1.3.- El turisme a Blanes. 128

8.2.- Problemes del litoral. 129
8.2.1.- La urbanització. 130
8.2.2.- Proveïments i comunicacions. 131
8.2.3.- El paisatge. 132

9.- EL PLA DE LA SELVA. 132

9.1.- Un problema de delimitació. 133
9.1.1.- Divisions. 133
9.1.2.- Petit mosaic selvatà. 134

9.2.- Heterogeneïtat: font de riquesa i perill. 135
9.2.1.- Doble xarxa de comunicacions. 135
9.2.2.- Perill d'una capital feble. 137
9.2.3.- L'Estany de Sils: un clonflicte d'usos. 140
9.2.4.- Àrees d'influència i subàrees. 141

III.- BALANÇ I PROPOSTES D'ACTUACIÓ. 143

10.- LA REALITAT DE LA UNITAT COMARCAL. 143

10.1.- Balanç. 143
10.1.1.- Diferències. 144
10.1.2.- Punt en comú- 146

10.2.- Equilibris interns. 147
10.2.1.- Migracions estacionals a la costa. 148
10.2.2.- Economia repartida. 149
10.2.3.- Medi i usos plurals. 150

10.3.- L'eix horitzontal trencador. 150

10.4.- La capitalitat de la comarca. 151
10.4.1.- El perquè de Santa Coloma de Farners. 153
10.4.2.- Per què no altres ubicacions? 153

10.5.- El "triangle" vertebrador. 154

11.- PROPOSTES D'ACTUACIÓ. 155

11.1.- Els escenaris. 156
11.1.1.- Muntanya. 156
11.1.2.- Costa. 157
11.1.3.- Pla. 159
11.1.4.- La comarcal .160

BIBLIOGRAFIA. 163

NOTES. 167


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies