Vicent Andrés Estellés i la literatura a l'aula. Anàlisi d'estil i propostes didàctiques

Autors Aina MONFERRER PALMER
Editorial Institució Alfons el Magnànim Any 2019 Localització València
ISBN/ISSN 978-84-7822-809-6 Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d'Estudis i Investigació Contacte
Sumari
Introducció 9
Primera part. Treballar sobre elements de la pragmàtica i de l’ estil del poeta 13
1.1 El significat lèxic 13
1.1.1 Els noms propis i l’enciclopèdia cultural: antropònims i topònims 13
1.1.2 L’ adjectiu 37
1.1.3 Les col·locacions 57
1.2 Les estructures gramaticals 65
1.2.1 Els verbs 65
1.2.2 Els adverbis 73
1.3 La pragmàtica del text 80
1.3.1 Interjeccions i estil exclamatiu 80
1.3.2 Conversacionalitat 85
1.4 La prestidigitació retòrica 89
1.4.1 La contundència: l’epifonema i altres recursos de la sentenciositat 89
1.4.2 El pensament analògic: comparances, exemplificacions i al·legories 98
1.4.3 La projecció cognitiva: metàfora, metonímia, personificació, sinestèsia i univers cognitiu estellesià 104
1.4.4 Altres procediments expressius: desplaçament qualificatiu, subversió fraseològica i representació a través de variants 117
1.5 Macroestratègies discursives 123
1.5.1 La significació dels paratextos 123
1.5.2 El gènere com a filtre de l’estil 127
1.5.3 Estil i ideologia: la família, la dona i l’atac a enemic 134
Segona part. Els camins polièdrics de l’ explotació didàctica de la poesia 149
2.1 Les geografies literàries 149
2.1.1 Ruta literària pel centre de València a partir del Llibre de meravelles d’Estellés 150
2.1.2 Ruta literària pel centre de Castelló amb diversos escriptors 155
2.2 Les TIC o el catalitzador de possibilitats 157
2.2.1 Diversitat d’ opcions i de recursos 157
2.2.2 Geografies literàries en línia: una proposta amb Borriana, Peníscola i Morella 166
2.3 Treballar literatura en altres assignatures (TIL i TILC) 174
2.3.1 Dibuix i poesia 174
2.3.2 Història, geografia i poesia 186
2.3.3 Poesia i multilingüisme 189
2.3.4 Poesia i altres arts 196
2.4 El paper de la literatura en l’ensenyament d’ adults 199
2.4.1 Les cançons a l’aula d’ adults 204
2.4.2 Treballar les habilitats de les proves d’avaluació directament amb textos literaris 207
2.4.3 Efemèrides i treball microlingüístic amb ús de la literatura 211
Reflexions finals 217
Bibliografia 227

  Monografies