La població de Riudoms. Tendències recents i escenaris de futur

Autors Joan Alberich González, Òscar Saldié Borraz
Editorial Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar Any 2019 Localització Riudoms
ISBN/ISSN 978-84-09-05923-2 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar Contacte
Sumari
13 Part I. Objectius i metodologia
15 1. Introducció i objectius
19 2. Metodologia. Les fonts d'informació per a l'estudi de la població
22 2.1. El cens de població
35 2.2. El padró municipal d'habitants
37 2.3. Relació entre les dues fonts

39 Part II. Context territorial
41 3. El context territorial. El municipi de Riudoms

51 Part III. Diagnosi demogràfica i urbanística
53 4. Diagnosi demogràfica
53 4.1. Evolució de la població durant els darrers anys
56 4.2. Factors explicatius de la dinàmica demogràfica
65 4.3. La població actual: la piràmide de població del municipi
67 4.4. El creixement de la població estrangera
71 5. L'evolució urbanística
71 5.1. La normativa urbanística vigent: les Normes subsidiàries
81 5.2. L'evolució del parc d'habitatges

89 Part IV Projeccions de població
91 6. Plantejaments teòrics i metodològics de les projeccions de població
91 6.1. Les hipòtesis de treball
94 6.2. Metodologia: el mètode dels components i la fixació d'escenaris
97 7. Resultats de les projeccions de població per al municipi de Riudoms, 2017-2031
103 7.1. Escenari baix
107 7.2. Escenari mitjà
110 7.3. Escenari alt

115 Part V. Conclusions i bibliografia
117 8. A mode de conclusions
121 9. Referències bibliogràfiques

  Monografies