Comptes de senyor, comptes de pagès: Les comptabilitats en la història rural

Autors SAGUER, Enric; JOVER, Gabril; BENITO, Helena (eds.)
Editorial Associació d'Història Rural Any 2013 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-210-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Presentació. 7

INTRODUCCIÓ

SAGUER, Enric; JOVER, Gabriel. Les comptabilitats com a font per a la història rural. 15

BENITO MUNDET, Helena. La comptabilitat agrària en els manuals de comptabilitat. 33


I. LES FONTS COMPTABLES

LLUCH BRAMON, Rosa. Els comptes d'una senyoria feudal: els llibres de l'Almoina. 57

BENITO I MONCLÚS, Pere. L'Almoina de la Seu de Barcelona: gènesi i formació d'un sistema integrat de comptabilitat (1283-1419). 73

JOVER AVELLÀ, Gabriel. Els llibres de comptes de les possessions de Son Costa del Convent de Sant Domingo 1725-1754 (Montuïri, Mallorca). 93

GIFRE RIBAS, Pere. En els orígens de la comptabilitat de la pagesia de mas (reflexions sobre el cas gironí, s. XVII-XVIII). 129

MOREY TOUS, Antònia. Un exemple de comptes de pagès. Els amos de possessió: Mallorca (segles XIX-XX). 147

MOREY TOUS, Antònia. Les comptabilitats nobiliàries: el cas de la noblesa mallorquina als segles XVIII i XIX. 171

VILLALONGA MORELL, Josep. Documentació comptable generada per un patrimoni mobiliari. El cas del primer marquès de Solleric (1770-1790). 195

BENITO MUNDET, Helena. Comptabilitat agrària i comptabilitat industrial: estudi d'alguns casos. 223

II. USOS DE LES COMPTABILITATS PER A LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

JOVER AVELLÀ, Gabriel. Escrutar el camp de treball a través de la lent de les comptabilitats agràries. El treball a jornal segons els llibres de comptes de Son Costa (Mallorca), 1729-1754. 241

BOSCH PORTELL, Mònica. Comptes d'hisendats i mercats agraris. El patrimoni Carles, 1832-1863. 263

PLANAS, Jordi; SAGUER, Enric. La producció agrària a través de les comptabilitats. 277

LANA, José-Miguel. ¿Lo pequeño es hermoso? Las contabilidades particulares y la historia que hemos aprendido. 301


Bibliografia. 325

  Monografies