Similituds i diferències. La immigració dels anys '60...L'H

Autors PARRAMON, Clara
Editorial CEL'H Any 2000 Localització Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN 84-922206-7-8 Preu 13 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
1. EL CONTEXT HISTÒRIC I L'ÀMBIT ESCOLLIT (migracions anys 60, context, àmbit territorial...)
2. EL TEMA I L'UNIVERS D'ESTUDI (delimitació de l'objecte d'estudi, idees que guien una investigació, cinc procedències escollides: Andalusia, Aragó, Castella-Lleó, Extremadura i Galícia...)
3. DISSENY TEÒRIC I TÈCNIC (supòsits previs, tractament dades del Cens de Població...)
4. ESTRUCTURA DE LES POBLACIONS: la distribució de les edats de les dones i els homes, estructura per sexes, condicions de partida...
5. ELS NIVELLS D'INSTRUCCIÓ (accés als estudis de les dones i els homes, nivells d'instrucció segons edat i sexe, nivells d'instrucció, coneixement del català...)
6. SOBRE LES PARELLES I LES UNITATS DOMÈSTIQUES (estat civil, nivells d'endogàmia i d'exogàmia, unitats domèstiques i relacions de parentiu)
7. CATEGORIES SOCIOPROFESSIONALS (relacions amb l'activitat productiva, persones en atur, sectors de producció i branques d'activitat, tipus de relacions laborals, ocupacions laborals i professionals, relacions laborals i activitat professional, dades sobre categories socioprofessionals...)
8. LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL EN EL MARC DE L'EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE L'HOSPITALET (presentació de les dades, distribució dels cinc col·lectius estudiats, concentració territorial de cada origen).
9. CONCLUSIONS GENERALS

Relació de taules, gràfiques i plànols

  Monografies