Quaderns d'estudi

Núm. 18 Títol del núm. L'habitatge a l'Hospitalet
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2000
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 10 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
TRILLA i BELLART, Carme i Joffre LÓPEZ OLLER. L'habitatge a l'entorn metropolità de Barcelona. Un marc de referència per a l'Hospitalet". (context demogràfic, el parc d'habitatges, el mercat de l'habitatge, conclusions)
ALGABA CALVO, Antonio. "La promoción residencial en l'Hospitalet de Llobregat en la década de los 90" (parque de viviendas 1991, promoción inmobiliaria en l'Hospitalet en los '90, conclusiones)
MASCARELL i LLOSA, Mireia. "La casa : un afer de família a l'Hospitalet dels 90" (les noves famílies, canvis en les estructures i les formes de convivència, llars i estructures familiars a l'Hospitalet, relacions familiars i xarxes de parentiu, necessitats d'habitatge i cicle de vida...)
GARCIA i MARCÉ, Àngela. "L'habitatge a Collblanc - La Torrassa" (creixement urbà i morfologia, el planejament urbanístic, característiques de l'habitatge a Collblanc i La Torrassa, antiguitat dels edificis, grandària, règim de tinença, característiques de l'habitatge a Collblanc i La Torrassa, antiguitat dels edificis, grandària, règim de tinença, característiques de l'habitatge desocupat, rehabilitació d'edificis ihabitatges, conclusions...)

Qüestionari d'opinió. Respostes de: Agència de Desenvolupament urbà de l'Hospitalet (ADU), Comissió entitats de Collblanc i La Torrassa, DGAH de la Generalitat, Federació d'AAVV de l'Hospitalet, Fincas CORRAL, Fundació AKWABA, Oficina Municipal de l'Habitatge, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), Programa Municipal per a la Interculturalitat.

  Revistes