Identificació i plasmació sobre plànol dels habitants canetencs inscrits als padrons parroquials de 1828-1829, i 1848-1849

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Canetencs
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Municipal de Canet de Mar
Descripció
Aquest projecte consistirà en un anàlisi dels habitants que apareixen en els llibres de Padrons Parroquials de canet del 1828-1829 i 1848-1849, conservats a l’Arxiu Parroquial de Canet de Mar, per tal d’intentar formar un planell, amb el màxim nombre de dades dels residents a cada habitatge del Canet d’aquell moment. La presentació del projecte resultant es realitzarà amb planimetries individuals per cada carrer on es mostri la numeració actual, si s’escau la numeració antiga, i els noms dels residents a cada casa.

  Convocatòries