El naixement del nou sindicalisme d'ordeno y mando. Anys quaranta a Valls i comarca

Autors GAVALDÀ, Antoni
Editorial El Mèdol Any 2006 Localització Tarragona
ISBN/ISSN 84-96294-28-5 Preu 14 € Estat de publicació Disponible
Sumari
1.- L'ESTRUCTURA SINDICAL DEL PRIMER FRANQUISME A ESPANYA I A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

1.1.- Els precedents del nou sindicalisme de guerra: la legislació. 17
1.2.- Normativa sindical i els homes forts que la dirigiren a partir del 1939, a Espanya. 19
1.3.- El personal del franquisme a la província de Tarragona. 27
1.4.- L'articulació orgànica del sindicalisme a la província de Tarragona i a l'Alt Camp. 29
1.4.1.- La constitució de les Hermandades de Labradores y Ganaderos. 31
1.4.2.- La constitució dels gremis. 39

2.- L'ALT CAMP EN EL CONTEXT DELS INICIS DELS ANYS QUARANTA DEL SEGLE XX
2.1.- Els governs municipals i la Falange a Valls. 53
2.2.- Noves formes d'actuar. 57
2.3.- L'ambient sindical als pobles de l'Alt Camp. El rol de "virrei" Josep M. Fàbregas. 63

3.- EL SINDICALISME PAGÈS A L'ALT CAMP
3.1.- El nou sindicalisme: la constitució de les Hermandades de
Labradores y Ganaderos. 113
3.2.- El personal de les primeres juntes. 119
3.3.- L'exposició dels informes-demandes de les Hermandades. 131
3.4.- La radiografia de les localitats, a la vista dels informes. 135
3.4.1.- La classe de terreny que hi predominaca. 139
3.4.2.- Els conreus de l'Alt Camp a inicis del franquisme. 142
3.4.3.- Els estris i ferramenta que es feien servir. 143
3.4.4.- Les collites declarades. 144
3.4.5.- Els pronòstics de les collites. 146
3.4.6.- L'extensió de les propietats. 147
3.5.- La propietat privada. 148
3.5.1.- El repartiment de la terra. 148
3.5.2.- La renda de la terra. 150
3.6.- El factor humà. 151
3.6.1.- La categoria professional. 151
3.6.2.- Els preus dels jornals. 155
3.7.- Les necessitats de productes a les poblacions. 156
3.8.- La compra-venda de productes agraris. Els mercats. 162
3.9.- El cooperativisme. 164
3.10.- El crèdit. 169
3.11.- Problemes econòmics i socials del moment. 171
3.12.- Vicissituds de la política local. 176
3.13.- Actuació de les autoritats. 180

4.- EL SINDICALISME INDUSTRIAL-COMERCIAL
4.1.- La indústria i el comerç vallenc. 181
4.2.- L'agremiació industrial-comercial: els seus estatuts. 183
4.3.- L'acte de configuració de la junta. 189
4.4.- El personal de les primeres juntes del partit judicial de Valls. 191
4.5.- L'exposició dels informes-demandes. 198
4.5.1.- L'agremiació d'abans de la guerra. 199
4.5.2.- Els gremis sindicals respecte el nombre d'empreses i obrers. 200
4.5.3.- Les categories professionals i l'atur. 200
4.5.4.- La intervenció de les matèries. 202
4.5.5.- La problemàtica dels sectors. 203
4.5.6.- L'adscripció a una Caixa de Previsió. 203
4.5.7.- L'ordenació del treball. 204
4.5.8.- L'ambient sindical al gremi. 204
4.6.- La perspectiva des del sindicalisme provincial. 204

5.- VALORACIONS. 211

6.- APÈNDIXS
1.- Organigrama de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Vallmoll. 220
2.- Persones nomenades per a configurar les hermandades de Valls, en els seus càrrecs principals. 222
3.- Organigrama del Gremi Sindical del Metall de Valls. 229
4.- Persones nomenades per a configurar la primera junta de gremis comarcals, amb seu a Valls, en els seus càrrecs principals. 230

7.- NOTES. 235

8.- FONTS CONSULTADES
8.1.- Bibliografia. 250
8.2.- Arxivística i premsa. 252

9.- ÍNDEXS
9.1.- Índex de quadres. 254
9.2.- Índex onomàstic. 255

 Altres publicacions