Santa Maria de Gallecs. Estudi de materials, tècniques constructives i estat de conservació

Autors Ortiz i Chacón, Joan Carles
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2003 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-931604-5-8 Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Presentació, pàg. 9
1. Introducció, pàg. 11
2. Situació geogràfica i titularitat, pàg. 13
3. Dades històriques, pàg. 15
4. Descripció de l’edifici, pàg. 27
5. Tècnica constructiva, pàg. 37
6. Intervenció de restauració realitzada en temps de Mn. Dies, pàg. 41
7. Estudis dels materials constructius, pàg. 51
7.1 Consideracions inicials, pàg. 51
7.2 Tècniques d’estudi i caracterització, pàg. 52
Observacions de mostres de mà
Microscopia òptica de polarització
Difracció de raigs-x
7.3 Relació de mostres estudiades, pàg. 53
7.4 Materials lítics, pàg. 55
Granodiorita
Microgranodiorita porfírica
Conglomerat del Buntsandstein
Gres de Buntsandstein
Calcària del Muschelkalk
Conglomerat de l’Eocè
Travertí
Origen i distribució en l’edifici
7.5 Morters, pàg. 81
Morters originals i mostres
Morters de reparació i mostres
Resultats obtinguts
7.6 Materials ceràmics, pàg. 98
Maó
Teula
Fragment de recipient ceràmic
8. Anàlisi de paraments, teulades i estat de conservació, pàg. 105
8.1 Lesions existents, pàg. 105
8.2 Paraments exteriors, pàg. 105
Façana oest
Façana sud
Façana est
Façana nord
8.3 Teulades, pàg. 111
8.4 Paraments interiors, pàg. 112
9. Proposta de conservació i restauració, pàg. 113
9.1 Paraments exteriors, pàg. 113
Reposició de carreuons
Rejuntat
Eliminació d’agents biogènics
9.2 Teulada, pàg. 114
9.3 Finestres del transsepte, pàg. 114
10. Documentació escrita, bibliografia i arxius consultats, pàg. 115
10.1 Documentació escrita, pàg. 115
10.2 Bibliografia, pàg. 115
10.3 Arxius consultats, pàg. 118
  Enllaç Bestiari

  Monografies