Els noms de lloc i de persona de Mollet del Vallès

Autors Garcia-Pey, Enric
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2001 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-931604-2-3 Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Presentació, pàg. 9
Introducció, pàg. 11
Aspectes metodològics, pàg. 15
Agraïments, pàg. 25
Fonts, pàg. 27
Manuscrits
Mecanoscrits
Plànols
Arxius consultats
Altres arxius que s’esmenten
Bibliografia
Publicacions
Abreviatures, pàg. 35
RECULL ONOMÀSTIC, pàg. 39
ÍNDEX ONOMÀSTIC, pàg. 379
Antropònims, pàg. 379
Noms de fonts, 379
Cognoms, 380
Personatges, 381
Sobrenoms, motius, noms de casa, 381
Topònims, pàg. 386
Noms de població, 386
L’aigua, 386
Arbres singularitzats, 388
Construccions, 389
Culte, 390
Indrets arbrats, 390
Indrets singularitzats, 391
Mas, 392
Partides de terra, 395
Zones de pas, 397
Poblacions i parròquies, comarques i països, 399
Relleu, 401
Índex toponímic del Plànol del terme municipal de Mollet del Vallès, pàg. 405
Índex fotogràfic, pàg. 409
Índex de figures, pàg. 413
  Enllaç Bestiari

  Monografies