L'organització de l'espai rural a l'Europa Mediterrània. Masos, possessions, poderi

Autors R. CONGOST, G. JOVER i G. BIAGIOLI (eds.)
Editorial Girona, CCG Edicions - Associació d'Hist Any 2003 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
PRIMERA PART. ELS MASOS DE LA CATALUNYA VELLA

La Catalunya del mas, és a dir, la Catalunya Vella

I. Els masos a l'època medieval. Orígens i evolució

A. En els orígens dels masos: el creixement agrari

B. Els segles XIV i XV: crisi demogràfica, lluites remences i la sentència arbitral de Guadalupe

II. Els masos a l'època moderna. Continuïtats i canvis

A. La recomposició del món rural (1486-1640)

B. Un nou model de relacions socials agràries (1640-1800)

III. Transformacions en el sistema de mas i en el paisatge agrari contemporanis (1800-1950)

A. El segle XIX: expansió i crisi de l'agricultura

B. La crisi del sistema de mas

SEGONA PART. LES POSSESSIONS DE MALLORCA

Les possessions mallorquines: una modalitat d'organització de l'espai agrari i de l'explotació del treball

I. La colonització feudal, la crisi baixmedieval i la formació dels latifundis nobiliaris, segles XIII-XVI

A. Feudalisme i colonització agrària, 1230-1350

B. La crisi baixmedieval i la formació dels latifundis

II. L'ordenació de l'espai agrari i les modalitats d'explotació del treball a les possessions: 1550-1830

A. El predomini de la "gran propietat" i la gran explotació nobiliàries

B. La formació de les possessions i del paisatge agrari modern

C. La gestió i l'explotació del treball a les grans hisendes agràries

III. La crisi de l'ordre feudal (1800-1841) i l'agonia dels latifundis nobiliaris (1841-1950)

A. Les reformes liberals, la llei de desvinculació i l'accés a la terra

B. Les parcel·lacions a partir de la crisi agrària del segle XIX

C. Epíleg

TERCERA PART. ELS PODERI DE LA ITÀLIA CENTRAL

I. La mezzadria dels orígens, Itàlia centre-septentrional segles XIII-XV

Introducció

A. On i quan

B. Les relacions camp-ciutat

C. Assentaments, paisatges, ramaderia i béns comunals

D. L'evolució de les clàusules contractuals i les relacions amb el mercat

Valoracions finals

II. El sistema poderale a Itàlia Central a l'edat moderna i contemporània (segles XV-XX)

Introducció. Les característiques del sistema de mezzadria a la Itàlia Central a l'època moderna: la mezzadria clàssica

A. La historiografia sobre la mezzadria a Itàlia: del segle XVIII al XX. Interpretacions i debats

B. L'evolució del paisatge agrari, dels assentaments i del sistema productiu a Itàlia Central a l'edat moderna (segles XVI-XVIII)

C. Un cas exemplar: la distribució de la propietat i l'ús del sòl al contado de Pisa els segles XVI-XVII i la seva evolució en els segles successius

D. La mezzadria al segle XX: de l'apogeu de la difusió a la desaparició

Annex 1. Bibliografia comentada (fins al 1998) per Maria Ginatempo

Annex 2. Scritta colonica della Soprientenza Generale dei Beni della Corona in Val di Chiana, 1817 (scritta Capei)

Glossari

  Monografies